Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

HÌNH ẢNH CUNG ĐÓN PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH QUẢNG TRỊ

HOA SA LA NỠ ĐÓN PHẬT HOÀNG TẠI TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỈNH QUẢNG TRỊ
alt

CHÙA BÁI ĐÍNH HÌNH

CẦU ĐÔNG HÀ
Tiểu sử phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308) 

Lớn lên, năm 16 tuổi (1274), Ngài được lập làm Đông cung Thái tử và cùng năm Ngài kết duyên cùng công chúa Quyên Thánh, trưởng nữ Hưng Đạo Đại Vương. Vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc lão thông Nho giáo, Tứ thư, Ngũ kinh để dạy cho Ngài như Lê Phụ Trần, Nguyễn Thánh Huấn, Nguyễn Sĩ Cố v.v… tất cả đều hết lòng dạy dỗ. Chính Vua cha cũng đã soạn Di hậu lục để dạy dỗ cho Thái tử cách xử thế, chuẩn bị nối nghiệp sau nầy.

Về Phật pháp, Ngài học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, được Thượng Sĩ hết lòng hướng dẫn và trao đổi những yếu nghĩa Thiền tông. Ngài tâm đắc nhất là câu: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” (Quan sát lại chính mình đó là bổn phận, không do người khác làm được) và tôn thờ Tuệ Trung Thượng Sĩ làm Thầy. Ngài thường tới lui chùa Tư Phúc trong kinh thành để tụng kinh, tọa thiền, lễ bái Tam bảo.

Năm 21 tuổi (1279), Ngài được Trần Thánh Tông truyền ngôi, trị vì thiên hạ Đại Việt, lấy đức trị vì, dân chúng an cư lạc nghiệp, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo.

        Trước thảm họa ngoại xâm, quân Nguyên - Mông chuẩn bị xâm chiếm nước Nam. Năm 1282, Ngài chủ trì Hội nghị Bình Than để lấy ý kiến toàn dân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Năm 1284, trước khi cuộc chiến tranh diễn ra, Ngài chủ trì Hội nghị Diên Hồng, lấy ý kiến các vị Bô lão, những người đứng đầu các Bộ lạc. Toàn thể hội nghị già trẻ, gái trai đều một lòng tung hô quyết chiến.

Năm 1285, với tinh thần bảo vệ dân tộc, Tổ quốc của toàn dân, Ngãi đã lãnh đạo và chiến thắng cuộc xâm lăng Nguyên – Mông lần thứ nhất.

Với ý đồ bành trướng Phương Nam, tiến chiếm Chiêm Thành, làm bàn đạp thôn tính Đại Việt, Trần Nhân Tông lại một lần nữa lãnh đạo cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, với sự quyết tâm chiến thắng của toàn quân, toàn dân, Ngài đã chiến thắng quân Nguyên – Mông lần thứ hai năm 1288. Cảm hứng trước sự chiến thắng của dân tộc, Ngài đã làm hai câu thơ lưu lại:

“Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông muôn thuở vững âu vàng”

(Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã

Sơn hà thiên cổ điện kim âu)

Sau khi đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, Ngài đã củng cố triều đình, phủ dụ, đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước trong thời hậu chiến. Với mục đích chủ hòa, Ngài đã bỏ qua những lỗi lầm đã có của quần thần cũng như thân tộc.

Năm 41 tuổi (1293), Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng.

Năm 1294, Ngài cầm quân sang chinh phạt Ai Lao, giữ yên bờ cõi và làm cho nước Triệu Voi tiếp tục thần phục Đại Việt.

Sau khi chinh phạt Ai Lao, Ngài trở về Hành cung Vũ Lâm – Ninh Bình, cầu Quốc sư Huệ Tuệ làm lễ Xuất gia, tập sự tu hành tại đây một thời gian.

Năm 1299. Ngài quyết tâm trở lại thăm Kinh sư lần cuối, rồi đi thẳng lên núi Yên Tử - Quảng Ninnh quyết chí tu hành, tham thiền nhập định, lấy tên là “Hương Vân Đại Đầu Đà” và độ Đồng Kiên Cương làm đệ tử và ban pháp hiệu là Pháp Loa.

Năm 1301, Ngài hạ san, đi thăm hữu nghị đất nước Chiêm Thành và nghiên cứu về tôn giáo, tạo lập mối quan hệ hợp tác, hòa bình, hữu nghị với các nước lân bang. Trở về chùa Phổ Minh phủ Thiên Trường giảng kinh, thuyết pháp, mở Hội đại thí vô lượng cho nhân dân.

Năm 1304, Ngài chống gậy trúc dạo đi khắp nước Đại Việt, khuyến khích muôn dân giữ năm giới, tu hành Thập thiện, dẹp bỏ những nơi thờ cúng không đúng Chính pháp, loại bỏ những điều mê tín dị đoan v.v… Ngài đến Bố Chánh – Quảng Bình lập am Tri Kiến và lưu lại đây một thời gian. Sau đó, được Vua Trần Anh Tông thỉnh vào nội cung để truyền giới Bồ tát cho Bá quan văn võ, quần thần.

Sau chuyến thăm hữu nghị Chiêm Thành năm 1301, Ngài có hứa đính hôn Công chúa Huyền Trân cho Vua Chiêm là Chế Mân. Năm 1305, Vua Chiêm Thành sai Chế Bồ Đài và phái đoàn ngoại giao mang vàng, bạc… sính lễ cầu hôn. Đến năm 1306, Ngài đứng ra chứng minh hôn lễ giữa Công chúa Huyền Trân và Chế Mân – Vua Chiêm Thành.

Trước thành quả ngoại giao hôn phối ấy, Vua Chiêm đã dâng hai quận Châu Ô, Châu Rí cho Đại Việt làm quà sính lễ. Đây chính là điều kiện giúp cho Đại Việt mở rộng bờ cõi về phương Nam là Thuận Hóa (Huế).

Năm 1307, Ngài truyền Y Bát lại cho Tôn giả Pháp Loa, lên làm Sơ Tổ Trúc Lâm và Pháp Loa là Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm. Trong thời gian đó, Ngài thường lui tới chùa Báo Ân Siêu Loại, Sùng Nghiêm Hải Duơng, Vĩnh Nghiêm Lạng Giang, chùa Từ Lâm, chùa Quỳnh Lâm Đông Triều để giảng kinh, thuyết pháp và chứng minh các Lễ hội…

Sau khi truyền Y Bát cho Tôn giả Pháp Loa, Ngài tập trung biên soạn Kinh sách và Ngữ lục. Qua đó, Ngài đã để lại cho đàn hậu học một số tài liệu vô cùng quý báu như: Trần Nhân Tôn thi tập, Đại Hương Hải Ấn thi tập, Tăng Già Toái Sự, Thạch Thất Mỵ Ngữ, Trung hưng Thực Lục, Truyền Đăng Lục v.v….

Trước khi nhập diệt, Ngài đã để lại bài kệ Pháp Thân Thường Trụ qua sự trả lời cho thị giả hầu cận bên Ngài là Bảo Sát: “Tất cả pháp không sanh. Tất cả pháp không diệt. Ai hiểu được như vầy. Thì chư Phật hiện tiền. Nào có đến có đi” (Nhất thiết pháp bất sanh. Nhất thiết pháp bất diệt. Nhược năng như thị giải. Chư Phật thường tại tiền. Hà khứ lai chi hữu).

Theo sử cũ, Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch ngày 01/11/Mậu Thân (1308). Thọ thế 51 năm tại am Ngọa Vân – Đông Triều – Quảng Ninh. Vua Trần Anh Tông cung thỉnh nhục thân Ngài về kinh đô Thăng Long cử hành        Quốc tang trong thời gian hai tuần. Sau đó, Vua quan, quần thần, văn võ bá quan, đệ tử Pháp Loa, Bảo Sát và chúng Tăng trong nước cử hành Lễ Trà tỳ.

Sau khi thu nhặt Xá lợi, Xá lợi được chia làm hai phần, một phần xây tháp thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng – Thái Bình; một phần xây tháp tôn thờ tại chùa Vân Yên – Yên Tử, Quảng Ninh, lấy hiệu là Huệ Quang Kim Tháp, dâng Thánh hiệu: Đại Thánh Trần Triều, Trúc Lâm Đầu Đà, Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.

Nam Mô Trúc Lâm Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Tổ Sư Tác Đại Chứng minh.TƯỢNG PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

QUÊ HƯƠNG MỪNG ĐÓN PHÂT VỀ!

Cờ hoa cung đón tưng bừng
Mừng Đấng Điều Ngự Giác Hoàng vào thăm
Công án Đối Cảnh Vô Tâm
Vầng hào quang tỏa Trúc Lâm Đầu Đà

Cốt cách vọng tộc vương gia
Minh quân trị Nước nhan hòa* cương nhu**
Tâm bao dung với kẻ thù
Nguyên Mông bại trận ,thả bờ độ sinh***

Bảy trăm năm đấng hiếu sinh
Vi hành thưởng ngoạn Chiêm Thành cầu Thân
Vì Đất Nước tiễn Huyền Trân
Thu nhận Ô , RÍ hai Châu liền bờ

Bao năm lệ xót ca thơ
Thương cây quế nối bản đồ Trời Nam
Phên giậu vững lên Trúc Lâm
Tám năm chứng Đạo : Phật Trần Nhân Tông

Con nay đảnh lễ Phật Hoàng
Dung nghi tôn tượng tỏa lan nhiệm mầu
Đất này Thuận hóa châu xưa
Nguyên Vương long thể từ lâu đến …về !

Ân Phật nhuần thắm trời quê
Đạo Vàng mạng mạch tứ bề khai hoa
Quảng Trị tươi sắc âu ca
Xuân mùa đượm ngát Đạo Nhà an cư./.
đăng mành


Ghi chú:
*Thiền ngữ:Hòa nhan ái ngữ
** Luôn luôn tôn trọng đối phương; Lấy hòa hiếu ổn định làm trọng; Vì ta là nước nhỏ nên lấy sự mềm dẻo làm chính, lấy nhu hòa làm chính. Mềm và nhu là sách lược. Cho nên mềm mà không tỏ ra yếu, nhu mà không tỏ ra nhược. Ví như kẻ địch cậy mạnh mà lấn lướt vi phạm đến quốc thể và quốc uy thì như sứ Mông Cổ ba lần vào Thăng Long năm 1257 đều bị nhà Trần tống giam, mặc dù trước đó ta đã hết sức mềm dẻo và chịu sự cống nạp. Thật vậy, nếu ta nhún nhường chỉ lùi một bước thì giặc sẽ tiến cả trăm bước; Giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là nguyên tắc bất di bất dịch trong đối sách bang giao.
***Khi quân Nguyên Mông thua trận Ngài ra lệnh hãy để cho người ta rút lui không được truy kích chặn đánh,với người tử trận thì cho mai táng đàng hoàng,có vị Tướng giặc bị chặt đầu Đức Trần Nhân Tông cho nối lại và lấy áo bào của Ngài đắp lên mới cho đậy nắp quan tài và đưa qua Nước họ,người sống thì cấp lương thực và phương tiện cho về.


 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨLỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNGLỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNGLỄ AN VỊ HƯƠNG LINH CÁC LIỆT SĨ TỪ NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN.ĐƯỜNG 9 VÀ NGHĨA TRANG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ CUNG NGHINH VỀ TẠI LỄ ĐÀI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH QUẢNG TRỊLỄ AN VỊ XÁ LỢI PHẬT

XÁ LỢI PHÂT

LỄ AN VỊ XÁ LỢI CHƯ VỊ BỒ TÁT


QUÝ HÒA THƯỢNG LỄ AN VỊ HƯƠNG LINHTHƯ PHÁP HOÀNG TẤN TRUNG TRIỂN LÃM TRANG TRÍ ĐẠI LỄ CUNG ĐÓN PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG TẠI TRUNG TÂM NHÀ KHÁCH HỘI NGHỊ TỈNH Q.TRỊLỄ KHAI MẠC CHÍNH THỨC NGÀY 04/04/2013 NHẰM NGÀY 24 THÁNG HAI NĂM QUÝ TỴ

 
 
  
 

 
 
CÁC EM DÂNG HOA CHÚC MỪNG LÊN QUÝ CHƯ TÔN ĐỨC
ĐOÀN OANH VỦ DÂNG HOA
CÁC EM DÂNG HOA CHÚC MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU ĐẾN DỰ LỄ KHAI MẠC
HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TẤN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH QT PHÁT BIỂU
LỄ ĐÀI ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
HÒA THƯƠNG PCT TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM PHÁT BIỂU

ĐẠI ĐỨC THÍCH  QUẢNG THIỆN NHẬN LÃNG HOA CHÚC MỪNG
HOÀ THƯỢNG TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ NHẬN LÃNG HOA CHÚC MỪNG
ÔNG LÊ CÔNG DUNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ TRAO LÃNG HOA CHÚC MỪNG
ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG TRAO LÃNG HOA CHÚC MỪNG
ÔNG NGUYỄN THỜI PCH UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TRAO LÃNG HOA CHÚC MỪNG
ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT QUẢNG TRỊ TRAO LÃNG HOA CHÚC MỪNG
QUÝ HÒA THƯỢNG CHỨNG MINH NIÊM HƯƠNG LỄ KHAI MẠC
ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN MÃN ĐIỀU HÀNH BUỔI LỄ
ÔNG NGUYỄN NGỌC CHIẾN PGĐ SỞ NỘI VỤ TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO TỈNH DÂNG HƯƠNG
ÔNG NGUYỄN THỜI PCT UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ NIÊM HƯƠNG
ĐẠI BIỂU CHÍNH QUYỀN NIÊM HƯƠNG TẠI BÀN THỜ LINH VỊ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
NHÀ THƯ PHÁP HOÀNG TRUNG NIÊM HƯƠNG
HÒA THƯỢNG CHỨNG MINH BUỔI LỄ PHÓNG SANH CHIM BỒ CÂU TRƯỚC LỄ ĐÀI
ĐOÀN PHẬT TỬ CHÙA VẠN AN LÀNG VĂN QUỸ DỰ LỄ KHAI MẠC


CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG TRỊ
TỪ TRÁI SANG NGUYỄN KHÁNH HUẤN -NGUYỄN VĂN HÙNGPHOTO NGUYỄN VĂN HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét